Photo credit: Nico Fritzenschaft

© 2023 Xijing XU